การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์ รอบ2)

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

เทปบันทึกย้อนหลัง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ออนไลน์)

หมายเหตุ : การรับชมเทปบันทึกวีดิทัศน์ย้อนหลังนี้ ไม่ถือว่าเป็นการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

หากมีข้อสงสัย : ติดต่อสอบถามได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา
สายด่วน 06-5657-0023, 06-5657-0020 (ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 (07.00-10.30น.)

10.00 – 16.30 น.
1. เริ่มลงทะเบียน
นักศึกษาเข้าระบบโดย Login ด้วย USER NAME ของ มหาวิทยาลัยฯ
10.00 – 16.30 น.
10.00 – 16.30 น.
2. รับชมวิดีโอการ
นักศึกษารับชมคลิป VDO การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
10.00 – 16.30 น.
16.30 – 16.50 น.
3. ทำแบบประเมินออนไลน์
นักศึกษา ทำแบบสอบถามในระบบ
นักศึกษา คลิกส่งแบบสอบถามในระบบ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
16.30 – 16.50 น.

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 (10.45 น. เป็นต้นไป)

เชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (13.00 น. เป็นต้นไป)

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา